تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
آکوستیک صدا،پانل آکوستیک،پنل آکوسیک صدا،پانل آکوستیک تخم مرغ،پنل آکوستیک تخم مرغ،آکوستیک صدا الاستومری،پنل صوتی آکوستیک رول،پنل صوتی خودرو،پنل آکوستیک خودرو،پنل آکوستیک ماشین،پنل عایق صوتی خودرو،آکوستیک صدا استدیو،آکوستیک صد ماینر،از کجا پنل آکوستیک بخریم،آکوستیک مشهد،آکوستیک تهران،آکوستیک شیراز،آکوستیک اصفهان

تهیه و تنظیم مقاله توسط تیم صنایع عایق آریا تامین کننده متریال های عایق روز دنیا

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 12
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 12
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 3 سانتی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 17
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 17
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 3 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 17 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 30
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 3 سانت دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 3 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 4 سانت دانسیته 12
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 4 سانت دانسیته 12
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 4 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 4 سانت دانسیته 17
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 4 سانت دانسیته 17
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 4 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 17 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 4 سانت دانسیته 30
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 40 سانت دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 4 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت دانسیته 12
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت دانسیته 12
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت تراکم 17
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت دانسیته 17
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 17 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت دانسیته 30
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 5 سانت دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 6 سانت دانسیته 12
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت6 سانتی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 6 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 17
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 6 سانت دانسیته 17
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 6 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 17 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 6 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 30
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 6 سانت دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 6 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 7 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 12
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 7 سانت دانسیته 12
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 7 سانتی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 12 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 7 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 17
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 7 سانت دانسیته 17
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 7 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 17 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 7 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 30
فوم آکوستیک شانه تخم مرغی 1*2 ضخامت 7 سانت دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 7 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان

فوم آکوستیک صدا شانه تخم مرغی

پانل آکوستیک صدا ضخامت 9 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 30
پانل آکوستیک صدا ضخامت 9 سانت ابعاد 1*2 دانسیته 30
پانل آکوستیک از نوع شانه تخم مرغی مناسب برای کاهش طنین محیطی و کنترل صدای درون اتاق با ماهیتی ابر گونه و با برش طرح شانه تخم مرغی فضای شما را می تواند از بازگشت های بی مورد صدا حفظ کند.


ضخامت 9 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
دانسیته 30 کیلوگرم بر مترمکعب
قیمت کالا به تومان
فوم آکوستیک هرمی
فوم آکوستیک هرمی 1*2 ضخامت 3.5 سانت تراکم 17
فوم هرمی جزء دسته های آکوستیک پنل ها به حساب می آیند که شبیه اسفنج یا ابر هستند ، حالت نرم و انعطاف پذیری دارند.
بخاطر روزنه های که روی بافت خود دارند “به اصطلاح خلل و فرج” باعث می شوند صدا داخل این روزنه ها نفوذ کند و جذب شوند.
این خلل و فرج روی بافت باعث شده که این فوم جزء دسته بندی فوم های سلول باز هم به حساب بیاید.


ضخامت 3.5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
تراکم 17 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک هرمی
فوم آکوستیک هرمی 1*2 ضخامت 3.5 سانت تراکم 30
فوم هرمی جزء دسته های آکوستیک پنل ها به حساب می آیند که شبیه اسفنج یا ابر هستند ، حالت نرم و انعطاف پذیری دارند.
بخاطر روزنه های که روی بافت خود دارند “به اصطلاح خلل و فرج” باعث می شوند صدا داخل این روزنه ها نفوذ کند و جذب شوند.
این خلل و فرج روی بافت باعث شده که این فوم جزء دسته بندی فوم های سلول باز هم به حساب بیاید.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
تراکم 30 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک هرمی
فوم آکوستیک شانه هرمی 1*2 ضخامت 5 سانت تراکم 17
فوم هرمی جزء دسته های آکوستیک پنل ها به حساب می آیند که شبیه اسفنج یا ابر هستند ، حالت نرم و انعطاف پذیری دارند.
بخاطر روزنه های که روی بافت خود دارند “به اصطلاح خلل و فرج” باعث می شوند صدا داخل این روزنه ها نفوذ کند و جذب شوند.
این خلل و فرج روی بافت باعث شده که این فوم جزء دسته بندی فوم های سلول باز هم به حساب بیاید.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
تراکم 17 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک هرمی
فوم آکوستیک شانه هرمی 1*2 ضخامت 5 سانت تراکم 30
فوم هرمی جزء دسته های آکوستیک پنل ها به حساب می آیند که شبیه اسفنج یا ابر هستند ، حالت نرم و انعطاف پذیری دارند.
بخاطر روزنه های که روی بافت خود دارند “به اصطلاح خلل و فرج” باعث می شوند صدا داخل این روزنه ها نفوذ کند و جذب شوند.
این خلل و فرج روی بافت باعث شده که این فوم جزء دسته بندی فوم های سلول باز هم به حساب بیاید.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 1*2 متر )
تراکم 30 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک فلکسی
فوم آکوستیک فلکسی 50*50 ضخامت 5 سانت تراکم 17
پانل آکوستیک فلکسی یا آکوستیک مربعی یا فلکسی فوم از مربع های کوچک کنار هم تشکیل شده و خط های استوانه ای شکل بین مربع های این پنل که مربع های کوچک را از هم جدا می سازد باعث شکست صدا شده و برای حذف ریورب و فرکانس های بالا بسیار فوق العاده عمل می کند و صدایی شفاف و به اصطلاح بدون هوم و پیچش اضافه به شما می دهد. این پنل حرفه ای و زیبا در استودیوهای موسیقی “استودیو های خانگی” اتاق های اکوستیک و dead room کاربرد زیادی دارد. جنس این پنل بصورت اسفنجی بوده و متریال به کار رفته در این پنل فوم پلی یورتان است. ابرهای آکوستیک کمی متفاوت با ابرهای معمولی هستند و به اصطلاح ابر سلول بازند که در جذب صوت کارایی بالایی دارند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 50*50 سانتی متر
تراکم 17 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک فلکسی
فوم آکوستیک فلکسی 50*50 ضخامت 5 سانت تراکم 30
پانل آکوستیک فلکسی یا آکوستیک مربعی یا فلکسی فوم از مربع های کوچک کنار هم تشکیل شده و خط های استوانه ای شکل بین مربع های این پنل که مربع های کوچک را از هم جدا می سازد باعث شکست صدا شده و برای حذف ریورب و فرکانس های بالا بسیار فوق العاده عمل می کند و صدایی شفاف و به اصطلاح بدون هوم و پیچش اضافه به شما می دهد. این پنل حرفه ای و زیبا در استودیوهای موسیقی “استودیو های خانگی” اتاق های اکوستیک و dead room کاربرد زیادی دارد. جنس این پنل بصورت اسفنجی بوده و متریال به کار رفته در این پنل فوم پلی یورتان است. ابرهای آکوستیک کمی متفاوت با ابرهای معمولی هستند و به اصطلاح ابر سلول بازند که در جذب صوت کارایی بالایی دارند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 50*50 سانتی متر
تراکم 30 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک فلکسی
فوم آکوستیک فلکسی 60*60 ضخامت 5 سانت تراکم 17
پانل آکوستیک فلکسی یا آکوستیک مربعی یا فلکسی فوم از مربع های کوچک کنار هم تشکیل شده و خط های استوانه ای شکل بین مربع های این پنل که مربع های کوچک را از هم جدا می سازد باعث شکست صدا شده و برای حذف ریورب و فرکانس های بالا بسیار فوق العاده عمل می کند و صدایی شفاف و به اصطلاح بدون هوم و پیچش اضافه به شما می دهد. این پنل حرفه ای و زیبا در استودیوهای موسیقی “استودیو های خانگی” اتاق های اکوستیک و dead room کاربرد زیادی دارد. جنس این پنل بصورت اسفنجی بوده و متریال به کار رفته در این پنل فوم پلی یورتان است. ابرهای آکوستیک کمی متفاوت با ابرهای معمولی هستند و به اصطلاح ابر سلول بازند که در جذب صوت کارایی بالایی دارند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 60*60 سانتی متر
تراکم 17 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک فلکسی
فوم آکوستیک فلکسی 60*60 ضخامت 5 سانت تراکم 30
پانل آکوستیک فلکسی یا آکوستیک مربعی یا فلکسی فوم از مربع های کوچک کنار هم تشکیل شده و خط های استوانه ای شکل بین مربع های این پنل که مربع های کوچک را از هم جدا می سازد باعث شکست صدا شده و برای حذف ریورب و فرکانس های بالا بسیار فوق العاده عمل می کند و صدایی شفاف و به اصطلاح بدون هوم و پیچش اضافه به شما می دهد. این پنل حرفه ای و زیبا در استودیوهای موسیقی “استودیو های خانگی” اتاق های اکوستیک و dead room کاربرد زیادی دارد. جنس این پنل بصورت اسفنجی بوده و متریال به کار رفته در این پنل فوم پلی یورتان است. ابرهای آکوستیک کمی متفاوت با ابرهای معمولی هستند و به اصطلاح ابر سلول بازند که در جذب صوت کارایی بالایی دارند.


ضخامت 5 سانی متر
ابعاد 60*60 سانتی متر
تراکم 30 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک ام دی یا MD55
فوم آکوستیک ام دی 55 یا MD55 قابلیت جذب کننده صدا
این محصول یک آکوستیک حرفه ای است که برای حذف ریورب و کاهش فرکانس های بالا و متوسط کاربرد دارد. از این پنل در استودیو به ویژه در کنترل روم می توان استفاده نمود. این پنل در ترکیب با عایق های سلول بسته می تواند نقش عایق صوتی را نیز ایفا نماید.


ضخامت 5 سانتی متر
ابعاد 50*50 سانتی متر
تراکم 17 کیلوگرم بر مترمکعب
فوم آکوستیک ام دی یا MD55
فوم آکوستیک ام دی 55 یا MD55 قابلیت جذب کننده صدا
این محصول یک آکوستیک حرفه ای است که برای حذف ریورب و کاهش فرکانس های بالا و متوسط کاربرد دارد. از این پنل در استودیو به ویژه در کنترل روم می توان استفاده نمود. این پنل در ترکیب با عایق های سلول بسته می تواند نقش عایق صوتی را نیز ایفا نماید.


ضخامت 5 سانتی متر
ابعاد 50*50 سانتی متر
تراکم 30 کیلوگرم بر مترمکعب

ویژگی های آکوستیک چیست !!؟


جلوگیری از نفوذ صدا (Sound Proofing)


اولین مرحله اصلاح اکوستیک اتاق ضبط صدا در محیط استودیو می باشد که مهندسین اکوستیک با توجه به ساختار هندسی و ابعاد اتاق ، موقعیت مکانی و همچنین بودجه ی اختصاص یافته، با استفاده از متریال های مختلف و چندین لایه عایق صوتی که به دقت محاسبه و انتخاب می گردند، مانع ورود نویز به اتاق ضبط می شوند.


کنترل بازتاب های صدا (Acoustic Treatment)


مرحله دوم در اصلاح اکوستیک محیط استودیو کنترل میزان بازتاب های صدا (Reverberation) است که به واسطه آن از میزان صداهای انعکاسی در اتاق ضبط، میکس و مسترینگ تا رسیدن به مقدار مجاز کاسته می شود. برای دست یابی به صدایی دقیق و استاندارد در محیط استودیو این بخش از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و نیازمند بررسی و محاسبات دقیق اکوستیکی است. Acoustic Treatment نسبت به Sound Proofing کمتر هزینه بر است، اما هرگونه خطا در این مرحله می تواند منجر به تخریب صدا شود.
یکی از معضلات اکوستیکی در محیط استودیوهای صدابرداری، میکس و مسترینگ، پدیده انعکاس صوت (Reverberation) است. میزان استاندارد ریوربریشن محیط استودیوی ضبط، میکس و مسترینگ با هم متفاوت است و چنانچه بیشتر و یا کمتر از حد مجاز باشد، مشکلاتی ایجاد می کند. بیشتر بودن ریورب از مقدار مجاز، موجب می شود که به دلیل اختلاف فازِ صداهای منعکس شده (از دیوارها، سقف، کف و وسایل موجود در استودیو) با صدای حاصل از منبع صوت، صدای ضبط شده با صدای اصلی تفاوت محسوسی داشته باشد و همچنین کاهش بیش از حد ریورب صدا را خشک، بی روح و مصنوعی جلوه می دهد.مشکلات عمومی در حوزه آکوستیک صدا چیست؟


به دفعات مشاهده شده که صدابرداران آماتور کم تجربه به جهت عدم آگاهی لازم از رفتارهای صوت و ویژگی های اکوستیکی محیط خود، حتی با داشتن ابزارهای پیشرفته صدابرداری (از جمله میکروفونهای مرغوب، کابل های گرانقیمت و پری آمپلی فایرهای حرفه ای)، حتی با رعایت اصول و قواعد صدابرداری، در نهایت از صدایی که ضبط می کنند رضایت ندارند و این طور عنوان می کنند که صدا پس از ضبط، تیره و کدر شده و شفافیت ندارد و یا اینکه در مواردی هم حجم صدا از بین رفته و صدا تیز و گوش آزار شده است. آنها گمان می کنند علت این مشکل، ابزارهای صدابرداری هستند و به جهت تصور اشتباه خود، مدام در حال تغییر سیستمهای استودیو می باشند که با هزینه های سرسام آور این دستگاه ها، ضررهای مالی زیادی را متحمل می شوند. در حالت دیگر عموما برخی افراد با تهیه Egg Crate Foam یا همان فوم های شانه تخم مرغی موجود در بازار، اقدام به پوشاندن کامل سطوح دیوار و سقف استودیوی خود می کنند که با این کار نه تنها مشکل اکوستیکی اصلاح نمی شود بلکه به نوعی به مشکل خود می افزایند؛ به این دلیل که این فوم ها جاذب فرکانسهای میانی بالا (HMF) و فرکانسهای بالا (HF) هستند و تاثیر چندانی در انعکاس فرکانسهای میانی پایین (LMF) و فرکانسهای بم (LF) ندارد و این کار بیشتر توازن فرکانسی را بر هم میزند که نتیجه صدایی کدر، خشک و بی روح خواهد بود.

در نهایت اصلاح استاندارد اکوستیک محیط استودیو نیازمند مهندسی دقیق و بهره گیری از افراد متخصصِ حاذق و با تجربه در زمینه اکوستیک و مهندسی صدا است. گروه فناوری مهندسی صدا (AET) با بهره گیری از علوم مهندسی صدا ، تجهیزات دقیق سنجش صوت و همچنین کارشناسان مجرب و دوره دیده در زمینه طراحی، ساخت و تجهیز استودیوهای صدابرداری حرفه ای و خانگی و همچنین تولید محصولات استاندارد اکوستیکی خدماتی استاندارد و دقیق ارائه می دهد. از جمله این خدمات تولید پنل های جاذب، دیفیوزرها و بیس ترپهای استاندارد و کارآمد با قیمت و کیفیتی رقابتی است.

پانل آکوستیک تخم مرغ،پنل آکوستیک تخم مرغ،آکوستیک صدا الاستومری،پنل صوتی آکوستیک رول،پنل صوتی خودرو،پنل آکوستیک خودرو،پنل آکوستیک ماشین،پنل عایق صوتی خودرو
پیشنهاد محصول ویژه

عایق و آکوستیک صدا
  الاستومری موج دار شانه تخم مرغی با قابلیت های نسوز و تراکم فوق العاده بالا...

اطلاعات بیشتر

آکوستیک چیست ؟!!


اکوستیک یا صدا شناسی یکی از شاخه‌های علم فیزیک است و موضوع آن بررسی موج‌های مکانیکی از جمله صدا در محیط مادی (گازها، مایعات و جامدات)، از نظر نوسان‌، بازتاب، دامنه، جذب، شکست صدا، فاز، هماهنگ ها و سرعت حرکت صدا است. کاربردهای آکوستیک در بسیاری از جنبه‌های زندگی امروز دیده می‌شود و بارزترین نمونه ی آن صنایع صوتی، استودیوهای صدابرداری و نیز کنترل نویز (مکانیکی) است


به صورت کلی مبحث اکوستیک در استودیوهای صدابرداری شامل دو بخش می باشد:


جلوگیری از نفوذ صدا (Sound Proofing)
کنترل بازتاب های صدا (Acoustic Treatment)

موقعیت مکانی صنایع عایق آریا کجاست،صنایع عایق آریا کجاست،موقعیت صنایع عایق آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3
صنایع عایق آریا
00985137123123
(5 خط )

00989151036384

دفاتر مرکزی انبار ها
تهران
اصفهان
مشهد

00989216068189

دفتر مرکزی کارخانه
اصفهان سه راه مبارکه


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved