تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 9 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه(نسوز)،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 5 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 3.5 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 3.5 سانت دانسیته 30،پلی اتلین 2 سانت ابعاد پلی اتلین 3 سانت ابعاد 1*2،پلی اتلین 4 سانت ابعاد 1*2،پلی اتلین 5 سانت ابعاد 1*2،پانل آکوستیک ویو وود 50*50 ام دی اف 3 میل،پانل آکوستیک ویو وود 60*60 ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ وود 50*30 ام دی اف 3 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ وود 30*60 ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ مگافیوزر (شاترز) 17 کیلویی،پانل آکوستیک بیس ترپ مگا فیوزر(شاترز) 30 کیلویی،پانل آکوستیک دیفیوزر ابری 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر ابری 60*60،پانل آکوستیک دیفیوزر وود 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر وود 60*60،پانل آکوستیک دیفیوزر وود پلاس 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر وود پلاس 60*60،پانل آکوستیک فلکسی A50 دانسیته 17،پانل آکوستیک فلکسی A50 وود دانسیته 17،پانل آکوستیک فلکسی A50 دانسیته 30،پانل آکوستیک فلکسی A50 وود دانسیته 30، پانل آکوستیک فلکسی A60 دانستیه 30،پانل آکوستیک فلکسی A60 وود دانستیه 30،پانل آکوستیک سوپر بیس    90 ابعاد 30*30 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس    90 ابعاد 25*25 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس وود 90 ابعاد 3030 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس وود 90 ابعاد 25*25 دانسیته30،پانل آکوستیک ایزو ولاتور بزرگ  دانستیه 30،پانل آکوستیک ایزو ولاتور کوچک دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی 55 ابعاد 50*50 دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی 55 ابعاد 50*50 دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی 55 ابعاد 50*50 دانسیته 30،پانل آکوستیک ای اس دی ابعاد 50*50 دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 3 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 5 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله3 سانت دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 5 سانت دانسیته 30،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ محدب دوشیار 16*16،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ محدب تک 11*11 شیاره،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ مقعر16*16،پانل آکوستیک 60*120 وود ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک ام دی لایت الفا 50*50 دانسیته 30،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 33*33،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 16*33،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 25*25،سینما راند محدب50*50 دانسیته 30 کیلویی،
پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 12 ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 3 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 4 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 6 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 7 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 9 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 تخم مرغ ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه(نسوز)،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 5 سانت دانسیته 17ویژه،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 3.5 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک 1*2 هرمی  ضخامت 5 سانت دانسیته 30ویژه،پانل آکوستیک 1*2 هرمی ضخامت 3.5 سانت دانسیته 30،پلی اتلین 2 سانت ابعاد پلی اتلین 3 سانت ابعاد 1*2،پلی اتلین 4 سانت ابعاد 1*2،پلی اتلین 5 سانت ابعاد 1*2،پانل آکوستیک ویو وود 50*50 ام دی اف 3 میل،پانل آکوستیک ویو وود 60*60 ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ وود 50*30 ام دی اف 3 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ وود 30*60 ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک بیس ترپ مگافیوزر (شاترز) 17 کیلویی،پانل آکوستیک بیس ترپ مگا فیوزر(شاترز) 30 کیلویی،پانل آکوستیک دیفیوزر ابری 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر ابری 60*60،پانل آکوستیک دیفیوزر  وود 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر وود 60*60،پانل آکوستیک دیفیوزر وود پلاس 50*50،پانل آکوستیک دیفیوزر وود پلاس 60*60،پانل آکوستیک فلکسی A50 دانسیته 17،پانل آکوستیک فلکسی A50 وود دانسیته 17،پانل آکوستیک فلکسی A50  دانسیته 30،پانل آکوستیک فلکسی A50 وود دانسیته 30، پانل آکوستیک فلکسی A60 دانستیه 30،پانل آکوستیک فلکسی A60 وود دانستیه 30،پانل آکوستیک سوپر بیس       90 ابعاد 30*30 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس       90 ابعاد 25*25 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس وود 90 ابعاد 3030 دانسیته30،پانل آکوستیک سوپر بیس وود 90 ابعاد 25*25 دانسیته30،پانل آکوستیک ایزو ولاتور بزرگ   دانستیه 30،پانل آکوستیک ایزو ولاتور کوچک دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی 55  ابعاد  50*50 دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی  55 ابعاد 50*50 دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی 55  ابعاد  50*50 دانسیته 30،پانل آکوستیک ای اس دی ابعاد  50*50 دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 3 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 5 سانت دانسیته 17،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله3 سانت دانسیته 30،پانل آکوستیک ام دی پلاس قله 5 سانت دانسیته 30،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ محدب دوشیار 16*16،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ محدب تک 11*11 شیاره،پانل آکوستیک مینی بیس ترپ مقعر16*16،پانل آکوستیک 60*120 وود ام دی اف 6 میل،پانل آکوستیک ام دی لایت الفا 50*50 دانسیته 30،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 33*33،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 16*33،پد اسپیکر (قیمت براساس یک عدد) 25*25،سینما راند محدب50*50 دانسیته 30 کیلویی،

ارتباط با ما 
ایران - مشهد - قرنی 37
صنایع عایق آریا
00985137123123
(5 خط)

کارشناس واحد فروش
و
ثبت سفارشات
00989151036384

دفتر مرکزی انبار تهران
00989216068189
موقعیت مکانی صنایع عایق آریا کجاست،صنایع عایق آریا کجاست،موقعیت صنایع عایق آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3
صنایع عایق آریا
00985137123123
(5 خط )

00989151036384

دفاتر مرکزی انبار ها
تهران
اصفهان
مشهد

00989216068189

دفتر مرکزی کارخانه
اصفهان سه راه مبارکه


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved